TODY: 13/07/24 / START: 18/09/22 / END: 03/10/22

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  BAYARD EUROPE BV         (VERSIE20180524)
1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn integraal toepasselijk op elke verkoopovereenkomst, met uitzondering van afwijkende voorwaarden schriftelijk overeengekomen tussen de koper en Bayard Europe BV. Door het feit van zijn bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden.

2. Bij bestelling zal de koper alle relevante technische informatie en folder ontvangen van Bayard Europe BV over de toestellen. Op de website, www.bayard-europe.be van Bayard Europe BV kan te allen tijde de meest recente informatie worden geraadpleegd.

3. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Kortrijk. Al naar gelang het toestel alleen wordt geleverd, dan wel geleverd en geplaatst moet worden door of in opdracht van Bayard Europe BV zal het wettelijk voorgeschreven Btw-tarief worden toegepast op het totaal bedrag dat wordt vermeld op het aankoopcontract exclusief BTW.

4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, boven alle interesten en kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % op de niet-betaalde bedragen, met een minimum van 62 EUR.

5. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bayard Europe BV behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling op de vervaldag alle verdere leveringen en uit te voeren werken, ook deze die onder de garantievoorwaarden vallen, met onmiddellijke ingang te staken.

6. In geval Bayard Europe BV zou opteren voor ontbinding van de verkoopovereenkomst met betaling van schadevergoeding wegens contractbreuk, is de koper aan Bayard Europe BV een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 35 % van het totaal bedrag dat wordt vermeld op het aankoopcontract exclusief BTW. In geval van contractuele wanprestatie vanwege Bayard Europe BV zal de koper maximaal aanspraak kunnen maken op een zelfde schadeloosstelling.

7. Zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de goederen zijn gedekt door de aanvaarding van de koper zonder enig voorbehoud of door de ondertekening van de leverings- of werkbon zonder enig voorbehoud. Andere klachten met betrekking tot de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken moeten binnen de 48 uren na levering per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden aan Bayard Europe BV.

8. Bayard Europe BV zal werkzaamheden uitvoeren naar beste kennis en vermogen, met de zorgvuldigheid die van een professioneel dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden mag verwacht worden, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wetten, reglementen, voorschriften en technische normen, van kracht op de datum van het afsluiten van de overeenkomst. Het betreft steeds een middelenverbintenis.

9. Protest van onze facturen moeten ons per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum bereiken. Indien tijdens de plaatsing of technische interventie schade werd aangericht bij de klant door een aangestelde van Bayard Europe BV, dient de koper, op straffe van verval, deze schade schriftelijk (aangetekende brief, e-mail of faxbericht) aan Bayard Europe BV te melden binnen de 24 uren na het voorval.

10. De verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van Bayard Europe BV tot volledige betaling van de overeengekomen verkoopprijs.

11. De leveringstermijnen en/of leveringsdata zijn slechts indicatief en binden Bayard Europe BV niet. Vertraging in de levering of de uitvoering van werken geeft de koper noch het recht de overeenkomst te verbreken, noch het recht op enige vorm van schadevergoeding.

12. Indien bij een technische interventie tijdens de garantie periode blijkt dat het toestel, niettegenstaande de klant een defect had gesignaleerd, toch naar behoren functioneert of indien de oorzaak van het defect niet te wijten is aan het toestel zelf, zullen de manuren en de verplaatsing voor deze interventie worden aangerekend. De klant kan geen beroep doen op enige garantie in het geval van werkzaamheden aan het toestel door de klant zelf of door derden.

13. Indien de koper een gebrek aan het geleverde goed vaststelt, dient Bayard Europe BV hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht binnen de 48 uur volgend op de vaststelling.

14. De koper dient het toestel te beheren als een goed huisvader en dient op zeer regelmatige tijdstippen het toestel en afvoer te controleren zodat defecten en onnodig waterverlies tijdig gerapporteerd kunnen worden. Een jaarlijkse controle en onderhoud uitgevoerd door Bayard Europe BV ontslaat de koper niet van deze verplichting.

15. Bayard Europe BV kan maximaal aansprakelijk zijn ten belope van het totale bedrag aangegeven op de bestelbon behoudens in het geval van bedrog of opzettelijke fout. Bayard Europe BV kan nooit gehouden zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade.

16. Op elke overeenkomst is de Verordening (EU) 2016/679 en de EU Richtlijn 95/46/EC voor het verwerken van persoonsgegevens van toepassing, hierna “Privacywetgeving” genoemd. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacywetgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bayard Europe BV is enkel verwerker in de zin van de Privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. Partijen, respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, verklaren de Privacywetgeving te zullen naleven. De klant vrijwaart Bayard Europe BV integraal in alle directe en indirecte schade en kosten, waaronder eveneens gerechts- of advocatenkosten, voor alle aanspraken van derden in dit verband. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de privacy disclaimer op onze website

17. In geval van discrepantie tussen de Nederlandstalige en de anderstalige teksten van de onderhavige verkoopvoorwaarden, zal de Nederlandstalige tekst doorslaggevend zijn.

18. Voor alle betwistingen aangaande de onderhavige verkoopovereenkomst of de algemene verkoopvoorwaarden zullen enkel de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk bevoegd zijn. Het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

Top